Styret

Informasjon til eiere og beboere


Last ned informasjonsskrivet Velkommen til Eidsvoll Brygge boligsameie. Her finner du nyttig informasjon rundt det å bo i sameiet.


Last ned skjema for kontrakt for hundehold

Last ned skjema for registrering av utleie av leilighet.  Skjemaet sendes styret ved utleie.


Styret viser til husordensreglenes paragraf 3 og vedtektenes paragraf 13.Boligsameiets styre


Årsmøtet i 2019 valgte Kai-Morten Aalborg som styreleder. Tlf 915 21 876.


Styrets øvrige medlemmer er:

  • Hans Henrik Høibraaten
  • Iren Elvbakken
  • Tor Egil Furu
  • Kjell Ahlbom
  • Unni Kirknes (Varamedlem)
  • Mogens Andersen (Varamedlem)


*******************************

Etter valget i ordinært årsmøte 19. april 2018 fikk styret følgende sammensetning:


Styreleder: Petter Kristensen (gjenvalg)

Styremedlemmer: Knut Idland, Kai Morten Aalborg, Hans Henrik Høibraaten, Kjell Gunnar Ahlbom

Varamedlemmer: Rigmor Lundsrud, Iren Elvbakken.


*******************************

Valget i ordinært sameiermøte 6. april 2017 ga styret følgende sammensetning (gjenvalg):


Styreleder: Petter Kristensen, tlf 91 87 55 23.

Styremedlemmer: Kai-Morten Aalborg, Knut Idland, Roald Beck, Astrid Holum.

Astrid Holum gikk ut av styret i august 2017 på grunn av flytting. Hun ble da erstattet av Rigmor Lundsrud.

Varamedlemmer: Bjørn Lauritsen, Rigmor Lundsrud.(til august 2017).


Valgene i årsmøtet skjedde ved akklamasjon.


Styret har vanligvis møte hver 4. - 6. uke.


Noen av styrets oppgaver:

Styrets oppgaver er bl.a. beskrevet i eierseksjonslovens  §40 hvor det heter at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøter. Styret har herunder i samsvar med §31 å treffe alle bestemmelser som ikke i loven og vedtektene er lagt til andre organer. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om annet ikke følger av lov, vedtak i sameiermøte eller lignende.


På denne bakgrunn skal styret kontrollere at forretningsføreren utøver sin forretningsførsel på riktig måte i forhold til inngått avtale og gjeldende lover og regler. Styret eller person oppnevnt av styret skal være kontaktperson mellom foretningsfører og selskapet.


Styret innkaller til sameiermøte og sørger for at alle dokumenter er tilgjengelige i rett tid. Styret skal undertegne regnskaper og årsberetning og selskapet vil ikke få sin revisjonsberetning om ikke styret har undertegnet dokumentene. Styret skal føre styreprotokoll over sine møter og undertegne denne.


Styret skal se til at sameierne oppfyller sine forpliktelser slik de er opplistet i vedtektene og husordensreglene. Styret har plikt til å sette i verk tiltak når det vedlikeholdsmessig er nødvendig for at bygning skal holdes i hevd og for å forhindre ytterligere skader.

Har du noe på hjertet? Send gjerne en e-post til sameiestyret under adresse styret@eidsvollbrygge.no


Postadresse:

Eidsvoll Brygge Boligsameie, Torget 9-15, 2080 Eidsvoll

Organisasjonsnummer: 980 886 905


Du kan også bruke sameiets postkasse - nederst og nærmest garasjeporten.Sameiets forretningsfører:

Aconte Økonomi, Vormavegen 28, 2080 EIDSVOLL

Post: Postboks 3, 2081 Eidsvoll

Telefon: 63 96 00 22, Faks: 63 96 00 21, E-post: livmarit@aconte.no

Copyright © All Rights Reserved