HMSHMS-rutiner for Eidsvoll Brygge Boligsameie


Internkontroll av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) - Utdrag


Februar 2017


A. INTERNKONTROLL, ANSVAR

Hensikten med internkontroll i sameiet er at sikkerheten skal være så god som mulig. Styret har utarbeidet et HMS-dokument. Dette utdraget er ment som informasjon til seksjonseiere og beboere.


For grunnleggende teknisk informasjon vedrørende den enkelte seksjon vises det til fakta-mappen utarbeidet av byggherren og overlevert den første seksjonseier.


Sameiet består av 77 seksjoner. Boligene ble ferdigstillt i 2009. Seksjonseierne velger et styre for sameiet i årsmøtet. Styret engasjerer

forretningsfører.


Bygninger og fellesarealet er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring. Innboforsikring for hver seksjon tilligger den enkelte beboer.


Styret har ansvar for den totale bygningsmassen og fellesområdene.


Seksjonseierne har et hovedansvar for egen seksjon.


Seksjonseierne er ansvarlig for at lover, regler og pålegg fra styret overholdes. Seksjonseierne er også ansvarlig for å melde fra til styret ved

avvik. Ved eventuell utleie er de også ansvarlig for at beboerne følger opp gjeldende regler.


B. MÅL FOR SAMEIETS HMS-ARBEID

Sameiet v/styret skal se til at det på fellesområdene unngås alvorlige skader på person, natur og bygninger. Det skal også unngå uønskete

hendinger som kan medføre større materielle skader.

Dette skal oppnås ved at HMS planlegges, utøves og prioriteres på linje med vedlikehold, service og økonomi.


C. BRANN

Branninstruks

• Gjør deg kjent med rømningsveier og brannslukkingsmateriell.

• Rømningsveier må ikke sperres.

• Den som oppdager brann, må straks varsle alle som befinner seg i leiligheten og nærmeste omgivelser.

• Ved brann må heis ikke brukes.

• Bruk brannslangen i kjøkkenbenk og/eller brannslokkingsapparat til slokking, men evakuer leiligheten før du setter deg selv eller andre i        fare.

• Få alle i leiligheten ut i friluft. Bruk svalgang og rømningstrapp.

• Be beboerne møte på avtalt møteplass: På parkeringsplassene foran E- og F-husene - foran garasjeporten.

• Ring 110 til brannvesenet.

• Varsle naboer.

• Ved brann i garasje er fire husbrannslanger til rådighet. Se oppslag i garasjen og vedlegg til dette dokument.


Brannforebygging

Alle seksjoner skal ha montert røykvarsler. Beboer er ansvarlig for at den fungerer tilfredsstillende. Batteri skiftes minst en gang årlig.

Styret har tidligere levert ett pulverbrannslukkingsapparat til hver seksjon. Beboerne er ansvarlig for at slikt apparat finnes tilgjengelig i leiligheten og at det fungerer.

Det skal være montert brannslange i kjøkkenskapet. Den skal alltid være tilkoplet, men avstengt.


• Alle beboere, også barn, bør av den som eier seksjonen, gjøres kjent med brannslokningsutstyr, rømningsmåter, varsling av brann til telefon 110 og varsling av naboer samt kunngjort møteplass. Det anbefales at de som bor i leiligheten, har en gjennomgang av dette årlig.

• Alle leiligheter har utgangsdør som sin hovedrømningsvei.

• Vindeltrappene av metall er rømningsveier fra de ulike etasjer. De skal kun nyttes som rømningsvei og skal av sikkerhetsmessige hensyn

holdes låst der lås er montert.

• Brannfarlige gasser/gassflasker som inneholder propan og butan, skal ikke lagres innendørs.

• Lovlig oppbevaring av brannfarlige væsker som bensin, aceton, rødsprit og lynol er begrenset til fem liter per leilighet og skal oppbevares forsvarlig, men ikke i kjeller.

• Vær nøye med å kaste filler fuktet med brannfarlig væske i egnet beholder med tett lokk. Dette vil forhindre selvantennelse og kvele eventuelle branntilløp.


Ved garasjeporten er det montert to automatiske brannvarslere som er koplet til brannvesenet. Ved porten mellom garasjeområdene er det også montert en branngardin som automatisk lukker åpningen dersom brann skulle oppstå.


Brannforebyggende anbefalinger:

I leiligheter som ikke er på bakkeplan, anbefales det som alternativ rømningsvei å ha lett tilgjengelig f.eks. et klatretau med krok til å henge i

vinduskarmen eller over terrasserekkverket.

Forlat aldri et rom med et brennende stearinlys. Sjekk at all elektrisk julebelysning er i god stand og skru det av når du ikke skal være hjemme.

Steng seksjonens gassventil ved lengre tids fravær eller når peisen ikke brukes i en lengre periode.


D. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR

Internkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene foretas etter avtale med elektrofirma.


På grunn av brannsikkerhet må den enkelte seksjonseier/beboer sørge for at det ikke er feil på elektrisk anlegg eller utstyr og at det brukes

riktig.

Den enkelte seksjonseier har ansvar for vedlikehold, ettersyn og kontroll av elektrisk anlegg og installasjoner i sin seksjon.

Styret er ansvarlig for anlegg og installasjoner i fellesområdene.


Andre oppfordringer for å hindre skader/ulykker/brann:

• Trekk mobilladere og andre ladere ut av kontakten når de ikke er bruk.

• Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner i rom hvor det er barn eller dyr.

• Tørk ikke tøy på elektriske ovner.

• Slå av kokeplater etter bruk. Vurder å anskaffe tidsbryter/komfyrvakt.

• Få montert flere stikkontakter (gjøres av elektrisk installatør) for å unngå unødige løse dobbelkontakter og andre provisoriske løsninger.

• Bruk aldri sterkere pærer enn lampene er beregnet for.

• Trekk støpslet ut av termostatstyrte elektriske apparater som kaffetraktere, brødristere, mikrobølgeovner, hårfønere, strykejern og lignende når de ikke er i bruk.

• Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner og brødbakingsmaskiner bør ikke brukes uten tilsyn.

• Varmetepper eller varmeputer må aldri brukes uten tilsyn. De må heller ikke brettes sammen under bruk.

• Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning av anlegget. Det samme gjelder når en

eller flere sikringer ofte slår ut. Ta i så tilfelle kontakt med elektrisk installatør.

• Elektrisk utstyr som brukes utendørs, skal alltid kobles til jordet stikkontakt.


Det er strenge begrensninger for hva ufaglærte kan gjøre med det elektriske anlegget. Gjør man noe som siden resulterer i brann, eller en brann får større omfang på grunn av dette, vil forsikringsselskapet antakelig ikke dekke dette og den enkelte seksjonseier kan gjøres økonomisk ansvarlig.

Generelt kan man si at det ikke er lov for ufaglærte å montere noe annet enn utstyr som leveres med bevegelig ledning og støpsel.

Ta kontakt med autorisert elektrisk installatør dersom du oppdager feil på utstyr eller anlegg.


E. LEKEPLASSER

Lekeapparatene og sandkassene ble levert av byggherren. Styret inspiserer apparatene fortrinnsvis i forbindelse med dugnader. Dersom noen finner feil ved lekeapparatene, må vedkommende ta kontakt med styret. Styret sørger da for avstenging frem til reparasjon er utført.


F. DUGNAD

Dugnaden utføres av og for beboerne. Sameiets behov for dugnadsarbeid gjelder våre felles- og uteområder og skjer under ledelse av styrets dugnadskomite.


Styret vil ha i minne at dugnad skal skje uten risiko for personskader. Skulle skade likevel skje, har styret tegnet forsikring for dette. Dersom personskade skulle oppstå, må det umiddelbart meldes til styret.

Planlegging av og gjennomføring av dugnad skal ha Helse, Miljø og Sikkerhet i sentrum.


G. KLOAKKANLEGGET

Sameiet har en servicekontrakt for jevnlig kontroll av kloakkpumpe og –tank. Ved eventuell driftsstopp er pumpe og tank sikret med sms-varsel til styreleder og vaktmester. På grunn av begrenset kapasitet i kloakktanken vil vanntilførselen til sameiet i spesielle situasjoner måtte stenges. Det gjelder f.eks. ved langvarig strømstans uten tømmemulighet for septikkbil.


H. GARASJEPORT

Til hver seksjon er det levert en fjernstyrt garasjeportåpner. I tillegg kan porten åpnes innenfra ved hjelp av bryter som opereres ved snortrekk.


Utenfra er det nøkkelbryter som opereres med inngangsnøkkel. Ny portåpner bekostes av seksjonseier og kan bestilles hos styreleder.

Det er tegnet serviceavtale for vedlikehold.


I. GASS OG GASSPEIS

Styret har tegnet vedlikeholds- og serviceavtale for gassanlegget. Utvendig kontroll av tanker og rør og innvendig kontroll av peis skjer i tråd

med offentlige krav. Disse kostnadene dekkes gjennom fellesutgiftene. Det samme gjelder leieavtalen for gasstankene.

Ved langvarig fravær bør beboerne stenge seksjonens hovedgasskran.


J. HEISER

Styret har tegnet serviceavtale med firma Kone for vedlikehold av heisene. Avtale for offentlig tilsyn med heisene er også tegnet. Jevnlige

funksjonskontroller av heisalarmer foretas også av vaktmester.


K. VAKTMESTERTJENESTER

Sameiet leier inn vaktmestertjenester for forefallende arbeid, snømåking, strøing og gressklipping.


Det har vist seg problematisk å avtale manuell snømåking i helger og på høytidsdager. Styret har derfor plassert ut snøskuffer på strategiske

steder med håp om at beboerne gjør en innsats ved behov. En mindre mengde strøsand/salt for påkommende tilfeller skal finnes i plastrommet.


Feiekoster for rengjøring, og gardintrapp, finnes i plastrommet ved garasjeporten. Sekketralle for tyngre transport finnes i garasjen nær porten.


L. FORURENSNING / AVFALLSHÅNDTERING

Sameiet følger Eidsvoll kommunes forskrifter for sortering og henting av avfall. Brosjyre om avfallshåndtering fordeles årlig av kommunen til den enkelte beboers postkasse.


• Rengjort husholdningsplast skal deponeres i gjennomsiktige plastsekker i stativet i plastrommet ved siden av garasjeporten. Når sekken er full, skal den plasseres i bingen. Løst avfall skal ikke etterlates her.

• Rent papir og papp skal deponeres i riktig dypbeholder ved garasjeport eller sør for hus F.

• Biologisk avfall skal pakkes i grønne plastposer og knytes med dobbel knute før de samme sted kastes i riktig dypbeholder for restavfall.

• Restavfall skal pakkes i plastpose og knytes med dobbel knute før det kastes samme sted i rett beholder.

• Avfall som er for stort til å kastes i dypbeholderen, må fraktes til ØRAS avfallsdeponi på Dal av den enkelte beboer.


M. FLOM/FLOMFARE

Bygningsmassen skal tåle flom, men visse forholdsregler er tatt i byggeprosessen. Andre må tas om flom skulle oppstå.

Dersom flomvann kommer inn i garasjen, må biler flyttes ut. Styret sørger for informasjon til beboerne om dette.


Beboere bør sørge for at innhold i egne sportsboder på kjellernivå fjernes eller flyttes høyere. Når flommen går tilbake, skal vannet renne ut av seg selv.


Utbygger har forsikret styret om at jerndørene inn til heissjaktene skal være vanntette. Vaktmester ser til at disse dørene blir lukket ved alvorlig flomvarsel. I en flomsituasjon med vannstand over garasjegulvnivå blir heisene stengt fordi tilgangen til kjellernivå da blir umulig.

Alt avhengig av vannstanden ved flom, er utbyggers utsagn om vanntette dører en forutsetning for at el-strømforsyningen til deler av sameiet opprettholdes.


Styret har også registrert at problemer med tømming av kloakkanlegget kan oppstå ved en flomsituasjon. Skulle strømforsyning svikte eller kloakkstopp oppstå under en flomsituasjon, vil det ikke kunne utelukkes at beboerne i verste fall må evakueres.


N. INFORMASJON TIL BEBOERNE

Beboerne holdes orientert først og fremst ved oppslag på oppslagstavle i garasjen, informasjonsskriv i postkassene, e-post til seksjonseierne og/eller kunngjøringer på sameiets nettsider/hjemmesider.


O. AVVIK

I tillegg til styrets medlemmer har også seksjonseiere og beboere et selvstendig ansvar for å melde feil og mangler i henhold til Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrutiner til styret.

Seksjonseier kan gjøre dette ved å skrive et brev til styret. Postkasse ved garasjeporten kan brukes, eller melding kan sendes i e-post. Beboers melding skal alltid inneholde:

- navn og seksjonsnummer

- adresse

- dato

- beskrivelse av saken.