Husorden

Last ned skjema for kontrakt for hundehold

Last ned skjema for registrering av utleie av leilighetBoligsameiets husordensregler


Det henstilles til samtlige sameiere og beboere i felles interesse å bidra til at sameiets bygninger og uteområder holdes i så god stand som mulig og ikke beskadiges eller ramponeres. Alle sameiere og beboere plikter å følge gjeldende bestemmelser i lov, vedtekter, ordensregler og i rundskriv.

§§ 6 og 8 ble endret i ordinært sameiermøte 8.4.2014.


§ 1 BEBOERNES PLIKTER

Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten.

Lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.


§ 2 INDRE ORDEN

De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som ellers gis adgang til seksjonen ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere. Eierne plikter til enhver tid å holde sine seksjoner i tilfredsstillende byggeteknisk stand.

Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon med tilhørende boder.

Rom med vannledning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vannet ikke fryser.


§ 3 DYREHOLD

Det henstilles til samtlige sameiere og beboere å vise hensyn til allergikere og unngå innflytting med hund.

Husdyrhold er kun tillatt etter søknad til styret om dette, med unntak av de som har hund før innflytting ved oppstart av prosjektet. Katt er ikke tillatt. Dyr som hjelp ved handikap eller tjeneste er unntatt dette.

Skriftlig søknad med opplysninger om dyret og begrunnelse for dyreholdet, må leveres styret i det enkelte tilfellet for vurdering.

Ved dyrehold må kontrakt undertegnes hos styret. Dette går på lufteområder, støy, ødeleggelser og øvrig sjenanse for beboerne.

Det kan ikke leies ut leilighet til beboer med hund.


§ 4 NATTERO M.M.

Mellom kl 23:00 og kl 07:00 skal det være nattero i bygningene på hverdager. I helger og på helligdager skal det være nattero mellom kl.23:00 og kl.08:00. Det betyr at støyende aktiviteter slik som kjøring av støyende vaskemaskin, oppussing, avspilling av musikk etc. ikke må foregå i dette tidsrom. Skal det ved spesielle anledninger foregå selskapeligheter ut over de fastsatte tider, skal de tilstøtende naboer varsles i god tid på forhånd.

Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten styrets forhåndssamtykke. Musikk skal uansett tid på døgnet ikke spilles slik at dette sjenerer øvrige sameiere. Skal slikt forekomme må tilstøtende naboer varsles i god tid på forhånd.


§ 5 MERKING AV RINGEKLOKKE OG POSTKASSE

Den enkelte sameier, eller den sameieren som lar andre disponere leiligheten, plikter å følge styrets retningslinjer når det gjelder merking av ringeklokke og postkasse.

Postkasser skal merkes likt med postens merkelapper. Disse mottas gratis ved bestilling på postens nettsider.


§ 6 PARKERING M.V.

Det er forbudt å oppbevare gjenstander, som for eksempel bilhjul, sykler, akebrett eller lignende på den enkeltes parkeringsplass i garasje, dersom dette sjenerer eller går utover sameiet ved å hindre rømningsveier eller lignende.

Bil- og motorsykkelkjøring på eiendommen er ikke tillatt. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i garasje. Gjesteparkeringsplasser skal benyttes av gjester til beboerne. Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel. Med feilparkerte kjøretøy defineres også uregistrerte og/eller ikke kjørbare kjøretøy, selv om de er parkert på godkjent oppstillingsplass utendørs.

Strengt nødvendig kjøring på eiendommen i forbindelse med flytting mv. tillates på asfaltert vei.


§ 7 BODER I KJELLER

Beboerne og de som gis adgang plikter å holde orden i egne boder. Dørene inn til bodområdet i kjelleren skal holdes låst.

Bruk av åpen ild i bodene er forbudt. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.


§ 8 FELLESAREALER

Gressplen utenfor seksjonene, trappeoppgang, svalganger, korridorer, felles garasje/kjellerrom og øvrige fellesområder må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.

Søppel skal legges i anviste søppelbeholdere. Dersom beholdere er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på hygienisk vis inntil beholderen tømmes. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing eller inn- og utflytting plikter beboerne å frakte vekk selv. Søppel skal til enhver tid sorteres etter ØRAS sitt reglement. Opprydding av hensatt søppel eller ureglementert søppel iht. ØRAS sitt reglement for avfallssortering, kan fjernes for seksjonseiers regning.

Forurensning av fellesområder er forbudt. Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler på balkonger, grøntområder, eller på andre av sameiets uteområder.

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å anbringe skilt, automater, lykter, parabolantenner, og lignende på eiendommen. Det samme gjelder plakater og oppslag. Dersom det gis samtykke til montering av utstyr som varmelamper, parabolantenner, utvendige markiser og persienner osv. skal dette foretas av kvalifisert personell. Dette gjelder alt som har innvirkning på bebyggelsens utseende.

Det er ikke tillatt å henge eller riste tepper/tekstiler over eller utenfor gelender/rekkverk. Det er heller ikke tillatt å montere objekter eller innretninger over eller på utsiden av gelender/rekkverk. Blomsterkasser på balkonger, montert på innsiden av gelender/rekkverk, tillates såfremt monteringen ikke medfører brudd på øvrige husordensregler eller retningslinjer.

I gangpartier og svalganger er det ikke tillatt å sette opp gjenstander (Lykter, blomster og lignende). Det skal være klar rømningsvei, samt åpen gangvei for alle beboere.

Uten samtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på utvendige bygningsdeler.

Alle dører til fellesområder skal holdes låst hele døgnet.

Det blir tillatt med ensfargede hvite ikke blinkende julelys-slynger på veranda/rekkverk i forbindelse med julen.


§ 9 DUGNAD

Sameierne oppfordres til å delta på dugnad når styret innkaller til dette.

Hvis en leilighet ikke møter opp på dugnad kan styret kreve økonomisk kompensasjon for ikke utført arbeid.


§ 10 UTFYLLENDE HUSORDENSREGLER

Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret.


§ 11 OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE

Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtres. Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til eller har annen tilknytning til leiligheten. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn.

Overtredelse av reglene rapporteres til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.

Når mangler eller annen overtredelse påtales, skal varselet inneholde opplysninger om at gjentatt eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.


----------------


Vedtatt av styret i Eidsvoll Brygge Sameie, i styremøte 24.11.2009 og bekreftet i møte i sameiet 30.3.2011.

§ 3 Dyrehold ble endret etter vedtak i ordinært sameiermøte 17. april 2012.Eidsvoll kommune har fordelt årets avfallskalender i postkassene. I denne ØRAS-brosjyren beskrives hva som skal kastes i sameiets dypbeholdere, hva som skal kastes i sekk i plastrommet, og hva du selv må bringe til miljøstasjonen på Dal.

Husk at det du ikke får kastet i beholderne, må du selv bringe til miljøstasjonen. Husk også dobbel knute på alle poser du kaster!

For å lese avfallskalenderen og for mer informasjon fra Eidsvoll kommune, kan du følge denne lenken.