Om oss

Om Eidsvoll

"Det er ikke mange østlandsbygder som har en så vekslende natur å by på som bygda vår.

Det som først og fremst gir bygda dens "ansikt", er Vorma og Mistberget.

Ikke noe skaper slikt liv i et landskap som vann.

Har du riktig sett Vorma en vakker vår- eller sommerkveld? Sett hvordan himmelen og det nærmeste landskapet speiler seg i den?"

(Fra Otto Nordheims bygdebok om Eidsvoll).


Boligsameiets styre

Årsmøtet i 2023 valgte Ole Jørgen Kirø Garmann som styreleder.Tlf 922 08 736.


Styrets øvrige medlemmer er:

  • Unni Kirknes
  • Christian Andresen
  • Roar Saxhaug
  • Turid Nyvoll
  • Unni Kirknes
  • Kjell Skålerud (Varamedlem)
  • Eystein Hambro Dahl


Styret har vanligvis møte hver 4. - 6. uke.

Noen av styrets oppgaver:

Styrets oppgaver er bl.a. beskrevet i eierseksjonslovens §40 hvor det heter at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøter. Styret har herunder i samsvar med §31 å treffe alle bestemmelser som ikke i loven og vedtektene er lagt til andre organer. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om annet ikke følger av lov, vedtak i sameiermøte eller lignende.


På denne bakgrunn skal styret kontrollere at forretningsføreren utøver sin forretningsførsel på riktig måte i forhold til inngått avtale og gjeldende lover og regler. Styret eller person oppnevnt av styret skal være kontaktperson mellom foretningsfører og selskapet.


Styret innkaller til sameiermøte og sørger for at alle dokumenter er tilgjengelige i rett tid. Styret skal undertegne regnskaper og årsberetning og selskapet vil ikke få sin revisjonsberetning om ikke styret har undertegnet dokumentene. Styret skal føre styreprotokoll over sine møter og undertegne denne.


Styret skal se til at sameierne oppfyller sine forpliktelser slik de er opplistet i vedtektene og husordensreglene. Styret har plikt til å sette i verk tiltak når det vedlikeholdsmessig er nødvendig for at bygning skal holdes i hevd og for å forhindre ytterligere skader.

Har du noe på hjertet? Send gjerne en e-post til sameiestyret under adresse styret@eidsvollbrygge.no


Postadresse:

Eidsvoll Brygge Boligsameie, Torget 9-15, 2080 Eidsvoll

Organisasjonsnummer: 980 886 905


Du kan også bruke sameiets postkasse - nederst og nærmest garasjeporten.Sameiets forretningsfører:

Aconte Økonomi, Vormavegen 28, 2080 EIDSVOLL

Post: Postboks 3, 2081 Eidsvoll

Telefon: 63 96 00 22, Faks: 63 96 00 21, E-post: livmarit@aconte.no